1. BYSEVO  Sp. z o.o. otrzymał/a dofinansowanie w ramach programu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

Całkowita wartość projektu: 246.000,00 zł

Całkowita wartość dofinansowania:150.00,00 zł”

2.

3.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nr umowy: POIR-03.03.01-00-0001/17-00 Polskie Mosty Technologiczne.

Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów – branża – stolarki otworowej na rynek USA, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo BYSEVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rynku docelowym.

Całkowita wartość projektu: 150 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 PLN

CONTACT US
& RECEIVE AN OFFER

Leave us your contact details. We will get in touch with you:

  • We will determine your needs
  • we will present dedicated products
  • you will receive an attractive offer
  • we will fulfill your order from A to Z

    (The Administrator of your personal data is Bysevo sp. z o.o. with its registered office at ul.Trakt Św Wojciecha 373, 80-007 Gdańsk. The data entered in the contact form will be processed in accordance with the privacy policy in order to respond to the inquiry.)